Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://chlopice.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • brak tekstu alternatywnego do zdjęć
  • załączniki dodawane w formie skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Myłek, adres poczty elektronicznej bschlopice@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 622 2625. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Pomieszczenie  Biblioteki Samorządowej w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A

  Biblioteka Samorządowa w Chłopicach zajmuje pomieszczenie na parterze budynku. Wejście główne do budynku jest bezpośrednio z poziomu przylegającego chodnika. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Korytarz i hol biblioteki głównej umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking z  wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

2. Budynek Filii w Łowcach, 37-554 Łowce 102:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze piętrowego budynku. Przy budynku znajduje się podjazdu i znajdujące się podjazd. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy. W sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny